VOLVER


Política de Cookies de aldan.gal

O presente documento informa os Usuarios sobre as tecnoloxías que axudan esta Aplicación para lograr os fins descritos a continuación. Ditas tecnoloxías permiten ao Titular acceder a información e almacenala (por exemplo, utilizando unha Cookie) ou empregar recursos (por exemplo, executando un script) no dispositivo dun Usuario mentres leste interactúa con esta Aplicación.

Para simplificar, no presente documento toda esta clase de tecnoloxías defínese como "Rastrexadores", salvo que exista un motivo para diferencialas.
Por exemplo, mentres que as Cookies pódense empregar en navegadores web e móbiles, sería inexacto falar de Cookies no contexto das aplicacións móbiles xa que son rastrexadores baseados en navegadores. Por este motivo, no presente documento, o termo Cookies unicamente utilizarase cando se empregue especificamente para designar este tipo concreto de Rastrexador.

É posible que algunhas das finalidades para as que se utilizan Rastrexadores esixan o consentimento do Usuario. Sempre que se outorgue o consentimento, leste poderá revogarse libremente en calquera momento seguindo as instrucións facilitadas no presente documento.

Esta Aplicación utiliza Rastrexadores xestionados directamente polo Titular (denominados Rastrexadores “de orixe") e Rastrexadores que fan posibles servizos prestados por un terceiro (denominados Rastrexadores “de terceiros”). Salvo que se indique o contrario no presente documento, os terceiros provedores poderán acceder aos Rastrexadores que xestionen.
Os prazos de validez e expiración das Cookies e outros Rastrexadores similares poden variar dependendo da duración establecida polo Titular ou o provedor correspondente. Algunhas delas expiran á finalización da sesión de navegación do Usuario.
Ademais do especificado nas descricións que aparecen en cada unha das categorías indicadas máis adiante, os Usuarios poderán atopar información máis precisa e actualizada acerca das especificacións de duración, así como calquera outra información relevante – como a presenza doutros Rastrexadores - nas políticas de privacidade dos terceiros provedores correspondentes para as que se proporcionan ligazóns ou contactando co Titular.
Actividades estritamente necesarias para o funcionamento desta Aplicación e a prestación do Servizo

Esta Aplicación utiliza Cookies denominadas “técnicas” e outros Rastrexadores similares para levar a cabo actividades que son estritamente necesarias para o funcionamento ou a prestación do Servizo.
Outras actividades que implican o uso de Rastrexadores
Experiencia

Esta Aplicación utiliza Rastrexadores para mellorar a calidade da experiencia de usuario e permitir a interacción con contidos, redes e plataformas externos.

Visualizar contidos de plataformas externas

Como xestionar preferencias e outorgar ou revogar o consentimento

Existen varias maneiras de xestionar as preferencias relacionadas cos Rastrexadores e de outorgar ou revogar o consentimento, cando corresponda:

Os Usuarios poderán xestionar as preferencias relacionadas cos Rastrexadores directamente desde a configuración dos seus propios dispositivos, por exemplo, impedindo o uso ou o almacenamento de Rastrexadores.

Así mesmo, sempre que o uso dos Rastrexadores se base no consentimento, os Usuarios poderán prestar ou revogar devandito consentimento establecendo as súas preferencias dentro do aviso sobre cookies ou actualizando ditas preferencias no sentido que desexen a través do widget de privacidade de preferencias de consentimento correspondente, se o houbese .

Tamén é posible borrar Rastrexadores almacenados previamente, incluíndo aqueles utilizados para lembrar as preferencias de consentimento inicial do Usuario, a través das funcionalidades correspondentes do navegador ou do dispositivo.

Ao borrar o historial de navegación é posible que se eliminen outros Rastrexadores da memoria local do navegador.

En canto aos Rastrexadores de terceiros, os Usuarios poderán xestionar as súas preferencias a través da ligazón de inhabilitación relacionado (cando exista), utilizando os medios indicados na política de privacidade do terceiro ou contactando co devandito terceiro.
Localización da configuración de Rastrexadores

Por exemplo, os Usuarios poderán atopar información sobre como xestionar as Cookies nos navegadores de uso máis frecuente nas seguintes direccións:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Brave
Opera

Os Usuarios tamén poderán xestionar determinadas categorías de Rastrexadores utilizados en aplicacións móbiles inhabilitándoos a través da configuración do dispositivo relevante, como a configuración de publicidade do dispositivo para dispositivos móbiles ou a configuración de rastrexo en xeral (os Usuarios poderán abrir a configuración do dispositivo e buscar a opción relevante).
Consecuencias de non permitir o uso de Rastrexadores

Os Usuarios poden decidir libremente se permitir ou non o uso de Rastrexadores. Con todo, debe sinalarse que os Rastrexadores axudan a esta Aplicación para proporcionar aos Usuarios unha mellor experiencia e funcionalidades avanzadas (en liña coas finalidades indicadas no presente documento). Por tanto, se o Usuario decide bloquear o uso dos Rastrexadores, é posible que o Titular non poida proporcionar as características relacionadas.
Titular e Responsable de Tratamento

Particular

Correo electrónico de contacto do Titular: ogalego@galicia.com

Dado que o Titular non pode controlar por completo o uso de Rastrexadores de terceiros a través desta Aplicación, calquera referencia específica a Rastrexadores de terceiros considerarase orientadora. Co fin de obter información completa, rógase aos Usuarios que consulten as correspondentes políticas de privacidade dos servizos de terceiros enumerados no presente documento.

En vista da complexidade obxectiva que rodea ás tecnoloxías de seguimento, anímase aos Usuarios para contactar co Titular no caso de que desexen recibir información adicional sobre o uso das devanditas tecnoloxías poresta Aplicación.

Política de privacidade de andan.gal

Esta Aplicación recolle algúns Datos Persoais dos seus Usuarios.

O presente documento pode imprimirse como referencia utilizando o comando de impresión nas opcións de configuración de calquera navegador.
Titular e Responsable do tratamento dos Datos

Particular

Correo electrónico de contacto do Titular: ogalego@galicia.com
Clases de Datos recolleitos

Entre as clases de Datos Persoais que recolle esta Aplicación, xa sexa directamente ou a través de terceiros, atópanse: Rastrexadores; Datos de uso.

A información completa referente a cada categoría de Datos Persoais que se recollen proporciónase nas seccións da presente política de privacidade dedicadas a tal fin ou mediante textos explicativos específicos que se mostran antes da recollida dos devanditos Datos.
Os Datos Persoais poderán ser proporcionados libremente polo Usuario ou, en caso dos Datos de Uso, serán recolleitos automaticamente cando se utilice esta Aplicación.
Salvo que se indique o contrario, todos os Datos solicitados por esta Aplicación son obrigatorios e a negativa para proporcionalos poderá imposibilitar que esta Aplicación poida proceder á prestación dos seus servizos. Nos casos nos que esta Aplicación indique especificamente que certos Datos non son obrigatorios, os Usuarios serán libres de non comunicar tales Datos sen que isto teña consecuencia algunha sobre a dispoñibilidade ou o funcionamento do Servizo.
Os Usuarios que teñan dúbidas sobre que Datos son obrigatorios poden contactar co Titular.
O uso de Cookies - ou doutras ferramentas de seguimento - por parte desta Aplicación ou polos titulares de servizos de terceiros utilizados por esta Aplicación ten como finalidade a prestación do Servizo solicitado polo Usuario, ademais de calquera outras finalidades que se describan no presente documento e na Política de Cookies.

O Usuario asume a responsabilidade respecto dos Datos Persoais de terceiros que se obteñan, publiquen ou compartan a través desta Aplicación.
Modalidade e lugar do tratamento dos Datos recolleitos
Modalidades de Tratamento

O Titular tratará os Datos dos Usuarios de maneira adecuada e adoptará as medidas de seguridade apropiadas para impedir o acceso, a revelación, alteración ou destrución non autorizados dos Datos.
O tratamento de Datos realizarase mediante computadores e/o ferramentas informáticas, seguindo procedementos e modalidades organizativas estritamente relacionadas coas finalidades sinaladas. Ademais do Titular, nalgúns casos poderán acceder aos Datos certas categorías de persoas autorizadas, relacionadas co funcionamento desta Aplicación (administración, vendas, márketing, departamento xurídico e de administración de sistemas) ou contratistas externos que presten servizos ao Titular (tales como provedores externos de servizos técnicos, empresas de mensaxería, empresas de aloxamento, empresas de informática, axencias de comunicación) que serán nomeados polo Titular como Encargados do Tratamento, se fose necesario. Poderase solicitar ao Titular en calquera momento unha lista actualizada das devanditas persoas.
Lugar

Os Datos trátanse nas oficinas do Titular, así como en calquera outro lugar no que se atopen situadas as partes implicadas no devandito proceso de tratamento.
Dependendo da localización dos Usuarios, as transferencias de Datos poden implicar a transferencia dos Datos dos Usuarios a outro país diferente ao seu propio. Para máis información sobre o lugar de tratamento dos devanditos Datos transferidos, os Usuarios poderán consultar a sección que contén os detalles sobre o tratamento dos Datos Persoais.
Período de conservación

Salvo que se indique o contrario no presente documento, os Datos Persoais serán tratados e conservados durante o tempo necesario e para a finalidade pola que foron recolleitos e poderán conservarse durante máis tempo debido a unha obrigación legal pertinente ou sobre a base do consentimento dos Usuarios.
Finalidade do Tratamento dos Datos recolleitos

Os Datos relativos ao Usuario son recolleitos para permitir ao Titular prestar o seu Servizo, cumprir as súas obrigacións legais, responder a solicitudes de execución, protexer os seus dereitos e intereses (ou os dos seus Usuarios ou terceiros), detectar calquera actividade maliciosa ou fraudulenta, así como para as seguintes finalidades: Visualizar contidos de plataformas externas.

Os Usuarios poden atopar información específica os Datos persoais utilizados para cada finalidade na sección “Información detallada do Tratamento dos Datos Persoais”.


Política de Cookies

Esta Aplicación utiliza Rastrexadores. Para obter máis información, os Usuarios poden consultar a Política de Cookies.
Más información para os usuarios
Basee xurídica do Tratamento

O Titular poderá tratar os Datos Persoais do Usuario, se se cumpre unha das seguintes condicións:

Cando os Usuarios desen o seu consentimento para unha ou máis finalidades específicas. Aviso: Ao amparo de varias lexislacións diferentes, o Titular poderá estar autorizado a tratar os Datos Persoais ata que o Usuario opóñase a iso (“opción de non participación”), sen necesidade de consentimento ou de calquera outra base xurídica. Con todo, isto non será aplicable cando o tratamento dos Datos Persoais estea suxeito á normativa europea en materia de protección de Datos Persoais;
Cando a obtención de Datos sexa necesaria para o cumprimento dun contrato co Usuario e/o calquera outra obrigación precontractual do mesmo;
Cando o tratamento sexa necesario para o cumprimento dunha obrigación legal de obrigado cumprimento por parte do Usuario;
Cando o tratamento estea relacionado cunha tarefa executada en interese público ou no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular;
Cando o tratamento sexa necesario co fin dun interese lexítimo perseguido polo Titular ou un terceiro.

En calquera caso, o Titular está á súa disposición para definir as bases xurídicas específicas que se aplican ao tratamento e en particular, se a obtención dos Datos Persoais é un requisito contractual ou estatutario ou un requisito necesario para formalizar un contrato.
Más información sobre o tempo de retención

Salvo que se indique o contrario no presente documento, os Datos Persoais serán tratados e conservados durante o tempo necesario e para a finalidade pola que foron recolleitos e poderán conservarse durante máis tempo debido a unha obrigación legal pertinente ou sobre a base do consentimento dos Usuarios.

Por tanto:

Os Datos Persoais recolleitos para a formalización dun contrato entre o Titular e o Usuario deberán conservarse como tales ata en tanto devandito contrato formalizouse por completo.
Os Datos Persoais recollidos en lexítimo interese do Titular deberán conservarse durante o tempo necesario para cumprir coa devandita finalidade. Os Usuarios poden atopar información específica relacionada co interese lexítimo do Titular consultando as seccións relevantes do presente documento ou contactando co Titular.

O Titular poderá conservar os Datos Persoais durante un período adicional cando o Usuario preste o seu consentimento a tal tratamento, sempre que devandito consentimento siga vixente. Ademais, o Titular estará obrigado a conservar Datos Persoais durante un período adicional sempre que se precise para o cumprimento dunha obrigación legal ou por orde que proceda da autoridade.

Unha vez terminado o período de conservación, os Datos Persoais deberán eliminarse. Por tanto, os dereitos de acceso, modificación, rectificación e portabilidad de datos non poderán exercerse unha vez expirase devandito período.
Os dereitos dos Usuarios

Os Usuarios poderán exercer certos dereitos con respecto ao tratamento de Datos por parte do Titular.

En particular, os Usuarios teñen dereito a facer o seguinte, na medida en que o permita a lei:

Retirar o seu consentimento en calquera momento. Os Usuarios teñen dereito a retirar o seu consentimento cando o concedesen con anterioridade para o tratamento dos seus Datos Persoais.
Obxección ao tratamento dos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a opoñerse ao tratamento dos seus Datos se devandito tratamento leva a cabo conforme unha base xurídica distinta do consentimento.
Acceso aos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a coñecer se os seus Datos serán tratados polo Titular, a obter información sobre certos aspectos do tratamento, ademais de obter unha copia dos Datos obxecto do tratamento.
Verificar e solicitar a modificación. Os Usuarios teñen dereito a verificar a exactitude dos seus Datos e solicitar que os mesmos se actualicen ou corrixan.
Limitar o tratamento dos seus Datos. Os Usuarios teñen dereito a limitar o tratamento dos seus Datos. Nese suposto, o Titular só tratará os seus Datos coa finalidade de almacenalos.
Borrar ou eliminar os Datos Persoais. Os Usuarios teñen dereito a obter a supresión dos seus Datos por parte do Titular.
Recibir os seus Datos e transferilos a outro responsable. Os Usuarios teñen dereito a recibir os seus Datos nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica e, se fose tecnicamente posible, a que se transmitan os mesmos a outro responsable sen ningún impedimento.
Poñer unha reclamación. Os Usuarios teñen dereito a poñer unha reclamación #ante a autoridade competente en materia de protección de datos de carácter persoal.

Os Usuarios tamén terán dereito a coñecer as bases legais das transferencias de Datos ao estranxeiro, incluído a calquera organización internacional que se rexa polo Dereito Internacional Público ou que estea formada por dous ou máis países, como a ONU, e a coñecer as medidas de seguridade tomadas polo Titular para salvagardar os seus Datos.
Detalles sobre o dereito de oposición ao tratamento

Cando o tratamento dos Datos Persoais sexa de interese público, no exercicio de competencias oficiais outorgadas ao Titular ou con motivo dun interese lexítimo do Titular, os Usuarios poderán opoñerse ao devandito tratamento explicando un motivo con relación á súa situación particular para xustificar a súa obxección.

Os Usuarios deben saber, con todo, que no caso de que os seus Datos Persoais sexan tratados con fins de márketing directo, poden opoñerse en calquera momento a tal tratamento, de forma gratuíta e sen necesidade de xustificación. Canto o Usuario opóñase ao tratamento para fins de márketing directo, os Datos Persoais non poderán continuar sendo tratados para tales fins. Para saber se os Datos Persoais dos Usuarios están a ser tratados polo Titular para fins de márketing directo, os Usuarios deberán consultar as seccións relevantes do presente documento.
Como exercer estes dereitos

Calquera solicitude para exercer os dereitos do Usuario pode dirixirse ao Titular a través dos datos de contacto facilitados no presente documento. Ditas solicitudes serán tramitadas polo Titular sen custo algún e o Titular responderá a elas tan pronto como lle sexa posible e sempre dentro do prazo dun mes, proporcionando aos Usuarios a información esixida pola lei. O Titular comunicará calquera rectificación ou supresión de Datos Persoais ou limitación do tratamento, a cada destinatario, no seu caso, ao que se lle comunicaron os Datos Persoais, salvo que sexa imposible ou esixa un esforzo desproporcionado. A solicitude dos Usuarios, o Titular informaralles sobre os devanditos destinatarios.
Información adicional sobre a recollida de Datos e o seu tratamento
Defensa xurídica

Os Datos Persoais do Usuario poderán ser utilizados para a defensa xurídica do Titular #ante un tribunal ou nas fases xudiciais previas a un posible preito derivado do uso inapropiado desta Aplicación ou dos Servizos relacionados.
O Usuario declara coñecer que o Titular pode ser requirido polas autoridades públicas a fin de revelar Datos Persoais.
Información adicional acerca dos Datos Persoais do Usuario

Ademais das informacións contidas nesta política de privacidade, esta Aplicación poderá proporcionar ao Usuario información adicional e contextual relativa a Servizos específicos ou á recollida e tratamento dos Datos Persoais.
Log do sistema e mantemento

Por motivos relativos ao funcionamento e mantemento, esta Aplicación e calquera outro servizo, proporcionado por terceiros, que se utilice, poderá recoller un rexistro do sistema; é dicir, arquivos que rexistren a interacción con esta Aplicación e que poidan conter Datos Persoais, tales como a dirección IP do Usuario.
Información non contida nesta política de privacidade

Poderase solicitar en calquera momento información adicional sobre a recollida e o tratamento dos Datos Persoais ao Titular. A información de contacto indícase ao comezo do presente documento.
Modificación da presente política de privacidade

O Titular resérvase o dereito de modificar esta política de privacidade en calquera momento, notificándoo aos Usuarios a través desta páxina e, se é posible, a través desta Aplicación e/o de ser técnica e legalmente posible notificando directamente aos Usuarios, no caso de que o Titular conte coa información de contacto necesaria a tal fin. Recoméndase encarecidamente que revisen esta páxina con frecuencia, tomando como referencia a data da última actualización indicada ao final da páxina.

No caso de que os cambios afectasen as actividades de tratamento realizadas en base ao consentimento do Usuario, o Titular deberá obter, se fose necesario, o novo consentimento do Usuario.

Politics of Cookies of aldan.gal

The present document informs the Users envelope the technologies that help this Application to attain the ends described the continuation. Said technologies allow to the Headline access the information and stored (for example, using a Cookie) or employ resources (for example, executing a script) in the device of an User meanwhile east interacts with this Application. To simplify, in the present document all this kind of technologies defines how "Rastrexadores", safe that exist a reason to differentiate them. For example, whereas the Cookies can be employed in browsers web and mobile, would be inaccurate to speak of Cookies in the context of the mobile applications since they are rastrexadores based in browsers. By this reason, in the present document, the vacuum flask Cookies only will use when employ specifically to designate this concrete type of Rastrexador. It IS possible that some of the aims stop those that use Rastrexadores demand the consent of the User. Always that it award the consent, east will be able to revoked freely in any moment following the instructions facilitated in the present document. This Application uses Rastrexadores managed directly Titular pole (termed Rastrexadores “of origin") and Rastrexadores that possible fan services rendered by a third (termed Rastrexadores “of third”). Safe that indicate the contestant in the present document, the third providers will be able to access to the Rastrexadores that manage. The terms of validity and #expiration of the Cookies and other Rastrexadores similar can vary depending of the length established Titular pole or the corresponding provider. Some of them expire to the finalización of the session of navigation of the User. In addition to the specified in the descriptions that appear in #each of the categories indicated more forward, the Users will be able to find information more accurate and updated in regard to the specifications of length, as well as any another information relevante – how the presence of other Rastrexadores - in the politics of privacy of the third corresponding providers stop those that provide links or contacting with the Headline. Activities strictly necessary stop the operation of this Application and the provision of the Service This Application uses Cookies termed “technical” and other Rastrexadores similar to carry out activities that are strictly necessary stop the operation or the provision of the Service. Other activities that involve the use of Rastrexadores Experience This Application uses Rastrexadores to improve the quality of the experience of user and allow the interaction with contents, nets and external platforms. Visualize contents of external platforms How manage preferences and award or revoke the consent They exist several ways to manage the preferences related with the Rastrexadores and to award or revoke the consent, when correspond: The Users will be able to manage the preferences related with the Rastrexadores directly from the configuration of the his own devices, for example, precluding the use or the storage of Rastrexadores. Likewise, always that the use of the Rastrexadores if base in the consent, the Users will be able to render or revoke devandito consent establishing his preferences inside the warning on cookies or updating said preferences in the felt that wish through the widget of privacy of preferences of corresponding consent, if there was it . Also it is possible to erase Rastrexadores stored previously, including those used to remember the preferences of initial consent of the User, through the corresponding functionalities of the browser or of the device. When erasing the historial of navigation is possible that delete other Rastrexadores of the local memory of the browser. Regarding the Rastrexadores of third, the Users will be able to manage his preferences through the link of inhabilitación related (when exist), using the means indicated in the politics of privacy of the third or contacting with the devandito third. Location of the configuration of Rastrexadores For example, the Users will be able to find information envelope how manage the Cookies in the browsers of use more frequent in the following directions: Google Chrome
Mozilla Firefox Apple Safari Microsoft Internet Explorer Microsoft Edge
Brave Operates The Users also will be able to manage determined categories of Rastrexadores used in mobile applications disqualifying them through the configuration of the device relevante, how the configuration of advertising of the device for mobile devices or the configuration of rastrexo in general (the Users will be able to open the configuration of the device and look for the option relevante). Consequences of not allowing the use of Rastrexadores The Users can decide freely allow or no the use of Rastrexadores. However, it owes to point out that the Rastrexadores help the this Application to provide to the Users a better experience and functionalities advanced (online with the aims indicated in the present document). Therefore, if the User decides to block the use of the Rastrexadores, is possible that the Headline can not provide the characteristics related. Titular and Manager of Treatment @Particular Email of contact of the Headline: #ogalego@galicia.com Since the Headline can not control by complete the use of Rastrexadores of third through this Application, any specific reference the Rastrexadores of third will consider orientadora. So as to obtain complete information, prays to the Users that consult the political correspondents of privacy of the services of third enumerated in the present document. In view of the objective complexity that surrounds to the technologies of tracking, encourages to the Users to contact with the Headline in the case that they wish to receive additional information envelope the use of the devanditas technologies poresta Application.

Politics of privacy of aldan.gal

This Application collects any Personal Data of the his Users. The present document can printed how reference using the commando of impression in the options of configuration of any browser. Titular and Manager of the treatment of the Data @Particular Email of contact of the Headline: ogalego@galicia.com Kinds of Data recolleitos It go in the kinds of Personal Data that collects this Application, already was directly or through third, find: Rastrexadores; Data of use. The complete information concerning each category of Personal Data that collect provides in the sections of the present politics of privacy devoted it such end or by means of specific explanatory texts that show before the collected of the devanditos Data. The Personal Data will be able to be provided freely pole User or, in case of the Data of Use, will be recolleitos automatically when use this Application. Safe that indicate the contestant, all the Data requested by this Application are mandatory and the refusal to provide them will be able to disable that this Application can proceed to the provision of the his services. In the cases in the that this Application indicate specifically that some Data are not mandatory, the Users will be free of not communicating such Data without that this have consequence any on the availability or the operation of the Service. The Users that have doubts on that Data are mandatory can contact with the Headline. The use of Cookies - or of other tools of tracking - by part of this Application or titular poles of services of third used by this Application has how aim to provision of the Service requested pole User, in addition to any other aims that describe in the present document and in the Politics of Cookies. The User assumes the responsibility concerning the Personal Data of third that obtain , publish or share through this Application. Modality and place of the treatment of the Data recolleitos Modalities of Treatment The Headline will treat the Data of the Users of suitable way and will adopt the measures of appropriate security to preclude the access, the disclosure, alteration or unlicensed destruction of the Data. The treatment of Data will realize by means of computers and/the tools computings, following procedures and organisational modalities strictly related with the aims pointed out. In addition to the Headline, in any cases will be able to access to the Data some categories of people authorized, related with the operation of this Application (administration, sales, márketing, juridical department and of administration of systems) or external contractors that render services to the Headline (such as external providers of technical services, companies of mensaxería, companies of accommodation, companies of computing, agencies of communication) that will be appointed Titular pole how Commissioned of the Treatment, if it was necessary. Be able to be requested to the Headline in any moment a list updated of the devanditas people. Place The Data treat in the offices of the Headline, as well as in any another place in the that find situated the parts involved in the devandito process of treatment. Depending of the location of the Users, the transfers of Data can involve the transfer of the Data of the Users it another different country to the his own. For more information envelope the place of treatment of the devanditos Data transferred, the Users will be able to consult the section that contains the details envelope the treatment of the Personal Data. Period of preservation Safe that indicate the contestant in the present document, the Personal Data will be treaties and conservados during the necessary time and stop the aim by the that were recolleitos and will be able to conservarse during more time because of a legal obligation pertinente or envelope to base of the consent of the Users. Aim of the Treatment of the Data recolleitos The relative Data to the User are recolleitos to allow to the Headline render his Service, fulfil his legal obligations, answer the applications of execution, protect his rights and interests (or them of the his Users or third), detect any wanton or fraudulent activity, as well as you stop the following aims: Visualize contents of external platforms. The Users can find specific information the personal Data used stop each aim in the section “Information detailed of the Treatment of the Personal Data”.

Politics of Cookies

This Application uses Rastrexadores. To obtain more information, the Users can consult the Politics of Cookies.
Más Information stop the users Base juridical of the Treatment The Headline will be able to treat the Personal Data of the User, if it fulfils one of the following conditions: When the Users gave his consent stop one or more specific aims. Warning: To the protect of varied different legislations, the Headline will be able to be authorized to treat the Personal Data until the User oppose it this (“option of no participation”), without need of consent or of any another juridical base. However, this will not be applicable when the treatment of the Personal Data was subject to the European rule in subject of protection of Personal Data; When the obtención of Data was necessary stop the fulfilment of one hire with the User and/it any another obligation precontractual of the even; When the treatment was necessary stop the fulfilment of a legal obligation of forced fulfilment by part of the User; When the treatment was related with a task executed in public interest or in the exercise of official competitions awarded to the Headline; When the treatment was necessary so as to one interest legitimate pursued Titular pole or a third. In any case, the Headline is to the his disposal to define the specific juridical bases that apply to the treatment and in particular, if the obtención of the Personal Data is a contractual or statutory requirement or a necessary requirement to formalize an agreement.
Más Information envelope the time of stoppage Safe that indicate the contestant in the present document, the Personal Data will be treaties and conservados during the necessary time and stop the aim by the that were recolleitos and will be able to conservarse during more time because of a legal obligation pertinente or envelope to base of the consent of the Users. Therefore: The Personal Data recolleitos for it formalización of one hire between it Titular and the User will owe conservarse as such tie in so much devandito agreement formalized by complete. The Personal Data collected in legitimate interest of the Headline will owe conservarse during the necessary time to fulfil with the devandita aim. The Users can find specific information related with the legitimate interest of the Headline consulting the sections relevantes of the present document or contacting with the Headline. The Headline will be able to conservar the Personal Data during an additional period when the User render his consent it such treatment, always that devandito consent follow valid. Besides, the Headline will be forced to conservar Personal Data during an additional period always that it need stop the fulfilment of a legal obligation or by order that proceed of the authority. Once finished the period of preservation, the Personal Data will owe to deleted. Therefore, the rights of access, modification, rectificación and portabilidad of data will not be able to exerted once expired devandito period. The rights of the Users The Users will be able to exert some rights regarding the treatment of Data by part of the Headline. In particular, the Users have right to do the following, inasmuch as it allow it the law: Withdraw his consent in any moment. The Users have right to withdraw his consent when conceded it with anterioridade stop the treatment of the his Personal Data. Objection to the treatment of the his Data. The Users have right to oppose to the treatment of the his Data devandito treatment carries out consistent a distinct juridical base of the consent. Access to the his Data. The Users have right to know if his Data will be treated Titular pole, to obtain information on true aspects of the treatment, in addition to obtaining a copy of the Data object of the treatment. Verify and request the modification. The Users have right to verify the exactitude of the his Data and request that the same update or correct. Limit the treatment of the his Data. The Users have right to limit the treatment of the his Data. In this supposed, the Headline only will treat his Data with the aim to store them. Erase or delete the Personal Data. The Users have right to obtain the abolition of the his Data by part of the Headline. Receive his Data and transferred it another manager. The Users have right to receive his Data in a format structured, of common use and mechanical reading and, if it was technically possible, the one who transmit the same it another manager without any impedimento. Put a claim. The Users have right to put a claim #in front of the competent authority in subject of protection of data of personal character. The Users also will have right to know the legal bases of the transfers of Data to the foreign, included it any international organisation that firm International Right pole Public or that was formed by two or more countries, how the UN, and to know the measures of security taken Titular pole to safeguard his Data. Details envelope the right of opposition to the treatment When the treatment of the Personal Data was of public interest, in the exercise of official competitions awarded to the Headline or with reason of one interest legitimate of the Headline, the Users will be able to opposed to the devandito treatment explaining a reason with relation to the his particular situation to justify his objection. The Users owe to know, however, that in the case that his Personal Data are treated with ends of márketing direct, can opposed in any moment it such treatment, of free form and without need of justification. How much the User oppose to the treatment for ends of márketing direct, the Personal Data will not be able to continue being treated stop such ends. To know if the Personal Data of the Users are being treated Titular pole for ends of márketing direct, the Users will owe to consult the sections relevantes of the present document. How exert these rights Any application to exert the rights of the User can directed to the Headline through the data of contact facilitated in the present document. Said applications will be transacted Titular pole without cost any and the Headline will answer it they so prompt how was him possible and always inside the term of a month, providing to the Users to information demanded by the law. The Headline will communicate any rectificación or abolition of Personal Data or limitation of the treatment, it each shipping address, in the his case, to the that communicated him the Personal Data, save that it was impossible or demand an effort desproporcionado. The application of the Users, the Headline will inform envelope the devanditos shipping addresses. Additional information envelope to collected of Data and his treatment juridical Defence The Personal Data of the User will be able to be used stop the juridical defence of the Headline #in front of a court or in the previous judicial phases it one possible derivative lawsuit of the inappropriate use of this Application or of the Services related. The User declares to know that the Headline can be required by the public authorities to reveal Personal Data. Additional information in regard to the Personal Data of the User In addition to the informations contained in this politics of privacy, this Application will be able to provide to the User additional and contextual information relative to specific Services or to the collected and treatment of the Personal Data.
Log Of the system and maintenance By relative reasons to the operation and maintenance, this Application and any another service, provided by third, that use , will be able to collect a register of the system; it is to say, archives that register the interaction with this Application and that can contain Personal Data, such as the direction IP of the User. Information no contained in this politics of privacy Be able to be requested in any moment additional information envelope to collected and the treatment of the Personal Data to the Headline. The information of contact indicates to the beginning of the present document. Modification of the present politics of privacy The Headline reserves the right to modify this politics of privacy in any moment, notifying to the Users through this page and, if it is possible, through this Application and/it to be technical and legally possible notifying directly to the Users, in the case that the Headline explain with the information of necessary contact it such end. It recommends encarecidamente that review this page with frequency, taking how reference to date of the last updating indicated at the end of the page. In the case that the changes affected the activities of treatment realized in base to the consent of the User, the Headline will owe to obtain, if it was necessary, the new consent of the User.